logo

Sponsorzy

 

 

 

 

Partnerzy

winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

Forum ODWODNIENIE 2014

połączone z wystawą tematyczną

Kraków, 4-5 czerwca 2014 r.

VI wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

-> Zobacz galerię

- > Podsumowanie i wnioski z Forum

Reportaż

I dzień Forum - 4 czerwca 

 Forum odbyło się w Best Western Premier Kraków Hotel ****

 Hotelowe lobby - miejse wystawy towarzyszącej Forum.

Recepcja Forum.

Logowanie uczestników.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne otwiera Forum. Prezydium: dr Bernard Twaróg, prof. Dariusz Sybliski, dr Roman Edel, Ewelina Nawara, Mirosław Bajor, dr Janusz Bohatkiewicz, dr Krzysztof Germaniuk.

Przemówienie dr. Krzysztofa Germaniuka w czasie Oficjalnego Otwarcia Forum.

Ewelina Nawara i Mirosław Bajor współprzewodniczyli Sesji I poświęconej opadom atmosferycznym.

Dr Roman Edel (Przewodniczący Rady Programowej, specjalista w dziedzinie odwodnień liniowych, autor książki "Odwodnienie dróg", Niemcy) wygłosił referat otwierający pt. " Wyznaczanie natężenia deszczów obliczeniowych w Niemczech na podstawie atlasu KOSTRA".

W Forum udział wzięło 140 osób

Dr Bernard Twaróg (Politechnika Krakowska) w trakcie prezentacji poświęconej "Zmianie charakterystki opadów atmosferycznych w ostatnich latach i jej wpływowi na wymiarowanie urządzeń odwadniających".

Sesję II poświęconą "Bezpiecznym rozwiazaniom drogowym" poprowadzili Andrzej Zygmunt i dr Janusz Bohatkiewicz.

Prof. Tadeusz Sandecki (Politechnika Warszawska) przygotował referat na temat "Eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu spowodowanych aquaplanningiem na rampach drogowych".

Józef Karda (Drenkar) w czasie dyskusji.

„Nawierzchnie drogowe porowate – ciche, przeciwpoślizgowe, chłodzące" omówił prof. Dariusz Sybilski (IBDiM).

Agnieszka Przybył (Wavin) przedstawiła referat pt. "Skuteczne i nowoczesne odwodnienia z wykorzystaniem geokompozytów drenażowych Wavin jako alternatywa dla rozwiązań tradycyjnych w postaci drenaży francuskich".

 

Adam Kostyra (Inora) zaprezentował "Odpowiedzialne projektowanie i dobór technologii produktów geosyntetycznych stosowanych do odwodnień i drenaży".

Goście Forum w hotelowym lobby.

Wystawa firm w hotelowym lobby.

Ekspozycja firmy Haba-Beton przed hotelem.

Zewnętrzna ekspozycja firmy Wavin.

Dr Roman Edel udziela wywiadu.

Sesję na temat "Błędów projektowych i wykonawczych" otworzył referat „Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Audyt brd jako narzędzie do eliminowania błędów" przygotowany przez prof. Stanisława Gacę i prof. Mariana Tracza (Politechnika Krakowska). Na fotografii - prof. Stanisław Gaca.

Prof. Stanisław Gaca i prof. Marian Tracz odpowiadają na pytania po referacie.

Dr Roman Edel wygłosił referat przygotowany przez dr. Marka Pszczołę (Politechnika Gdańska) pt. „Utrzymanie elementów systemów odwadniających ulice poddanych obciążeniom od pojazdów".

Dr Krzysztof Germaniuk w czasie dyskusji.

Piotr Heinrich (Zydex Industries) opowiedział o tym jak "Nanotechnologia zapobiega niszczącemu działaniu wody".

 Referat pt. "Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin" przedstawiła Agnieszka Wrzesińska (Wavin).

Janusz Zadrosz (Navotech) zaprezentował „NT-BAS, NT-BAS-DUO wysokowytrzymałe tunele rozsączające  - propozycja firmy Navotech jak rozwiązać problem nadmiaru wód opadowych".

BANKIET FORUM ODWODNIENIE 2014

Prof. Stanisław Gaca i Ewelina Nawara.

Uczestnicy bankietu.

 

II dzień Forum - 5 czerwca

Sesję V poświęconą zagadnienieniom prawnym poprowadzili Mirosław Bajor i Ewelina Nawara.

„Inwestycje komunikacyjne: drogowe i kolejowe w świetle ustawy Prawo wodne i ochrony środowiska" omówiła Marta Kot (RZGW Kraków).

„Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły – założenia, wymagania oraz problemy w stosowaniu" przedstawił dr Rafał Kokoszka.

Autorzy odpowiadają na pytania po referatach.

Dyskusja.

Dr Krzysztof Germaniuk, Ewelina Nawara, dr Piotr Gwoździewicz.

„Wybrane elementy odwodnienia infrastruktury komunikacyjnej – materiały, wymagania i badania" omówił dr Wiktor Jasiński (IBDiM).

„Izolacje przeciwwodne płyt pomostów i urządzenia do oprowadzenia wody z pomostów obiektów mostowych - materiały, wymagania i badania" to temat prezentacji dr. Krzysztofa Germaniuka (IBDiM).

Uczestnicy w trakcie sesji.

 „Porównania wyrobów do odprowadzania wody z mostów wykonanych z różnych materiałów" podjął się Wojciech Wika – Czarnowski (DWD System).

Na stoisku firmy Wavin.

Paweł Niewiadomski (HABA-Beton) omówił „Innowacyjne prefabrykaty dla zagospodarowania wód opadowych produkcji HABA-Beton."

„Geokompozyt drenażowy DRENKAR „F" jako równoważnik obecnie stosowanej konstrukcji drenażu do odwonienia izolacji pomostów obiektów mostowych." zaprezentował Józef Karda (Drenkar).

„Nowoczesne metody odwadniania dróg na przykładzie produktów firmy ViaCon Polska Sp. z o.o." przybliżył Bartłomiej Binkiewicz (ViaCon). 

„Ekologiczne aspekty odwodnienia pasa drogowego" omówił Piotr Ochnio (GDDKiA Warszawa).

„Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w odwodnieniu dróg" przedstawił dr Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, EKKOM).

Referat zamykający Forum przygotował dr Roman Edel: "Odwodnienie dróg kolejowych w Niemczech. Ogólne zasady odwodnienia kolei oraz stosowane do tego celu urządzenia odwadniające".

DYSKUSJA GENERALNA

Ewelina Nawara, Mirosław Bajor, dr Janusz Bohatkiewicz, dr Roman Edel, Piotr Ochnio, prof. Stanisław Gaca.

Dr Wiktor Jasiński podczas dyskusji

Józef Karda podczas dyskusji

 

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu Konferencje Specjalistyczne, dokonał podsumowania obrad.

Zobacz całą galerię ->

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum.

  Patronat Honorowy nad Forum sprawują:

 

                                    

Minister Zbigniew Rynasiewicz   Poseł Stanisław Żmijan         Dyrektor Ewa Tomala-Borucka

Sekretarz Stanu                       Przewodniczący 

                                              Sejmowej Komisji Infrastruktury

 

Patronat nad Forum sprawują:

 

 

 

 

 II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska" - ODWODNIENIE 2014" to szóste wydarzenie z cyklu "Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka – biznes". Zorganizowane przez nas w 2013 roku Fora Specjalistyczne „Bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich - BARIERY 2013", „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013", „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013" oraz w 2014 w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Seminarium „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014" i Forum "Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich - BARIERY 2014" pokazały, że omawianie w gronie specjalistów wybranych, wąskich zagadnień z dziedziny budownictwa komunikacyjnego spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska. Duże zainteresowanie, wiele pytań formułowanych przez uczestników oraz wymiana poglądów potwierdziły słuszność spotkań, których cechami wyróżniającymi są omawianie konkretnych zagadnień oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na dyskusję. Jesteśmy przekonani, że podobnie będzie podczas II Forum Specjalistycznego ODWODNIENIE 2014.

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013", które odbyło się w dniach 27-28 czerwca 2013 r. w Krakowie, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony niezależnych uczestników jak i przedstawicieli producentów materiałów i systemów hydroizolacji oraz oprowadzenia wody z obiektów inżynierskich.
Forum potwierdziło, że zagadnienie szeroko pojętego odwodnienia obiektów liniowych jak drogi i koleje oraz drogowych obiektów inżynierskich i kolejowych obiektów inżynieryjnych ciągle jest aktualne i istnieje potrzeba dyskusji na ten temat w gronie specjalistów z zakresu projektowania, budowy i utrzymania urządzeń odwadniających oraz systemów podczyszczających ścieki przed zrzutem do odbiornika. Podczas wymiany poglądów wskazywano na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia hydrologiczne i hydrauliczne, które są podstawą prawidłowego doboru na etapie projektu i właściwej pracy w okresie eksploatacji urządzeń odwadniających. Niebagatelne znaczenie ma też właściwe zagospodarowanie wód opadowych. Podczas II Forum Specjalistycznego ODWODNIENIE 2014 poświęcimy tym zagadnieniom należny im czas. Prawidłowe odwodnienie ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas opadów, ale równocześnie elementy tego odwodnienia jak rowy, ścianki czołowe przepustów, ścieki oraz studnie kanalizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu. Niewłaściwe zaprojektowanie odwodnienia obiektów liniowych ma bardzo negatywny wpływ na ich trwałość, a w przypadku budowli ziemnych może prowadzić do awarii, a nawet katastrof budowlanych. Systemy odwodnienia stanowią znaczny procent całkowitych kosztów realizacji i utrzymania inwestycji. Dlatego bardzo ważne jest ich właściwe wymiarowanie oraz dobór odpowiednich materiałów, tak by uzyskać wymagane w danej sytuacji parametry bez niepotrzebnego zwiększania nakładów finansowych.
W czasie II Forum ODWODNIENIE 2014 zmierzymy się z tymi zagadnieniami i będziemy próbowali pokazać, że te często przeciwstawne wymagania są, przy wykorzystaniu wiedzy specjalistów oraz producentów i dostawców materiałów i urządzeń, możliwe do pogodzenia.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2014 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania. Mamy nadzieję, że udział w Forum będzie także dobrą okazją do nawiązania, podtrzymania bądź odnowienia relacji zawodowych i towarzyskich.

                                                                            Serdecznie zapraszamy do udziału
                                                                         

                                                                            Komitet Organizacyjny

 

Odwodnienie obiektów infrastruktury komunikacyjnej wczoraj i dziś

Zabiegi służące do odwodnienia dróg stosowane były w budownictwie od początku ich istnienia. Już w starożytnym Rzymie uważanym za kolebkę w budownictwie komunikacyjnym, odwodnienie dróg odgrywało bardzo ważną rolę. Pierwszymi urządzeniami stosowanymi były rowy przydrożne, które w połączeniu ze spadkiem poprzecznym i podłużnym drogi (jezdni) pozwalały na odprowadzenie opadów.

Z biegiem czasu zaczęła rosnąć rola dobrego i sprawnego odwodnienia dróg. W miastach rowy przydrożne były elementem nie pasującym do urbanistycznego zagospodarowania terenu. W terenach miejskich w miejsce rowów przydrożnych pojawiły się ścieki podłużne (rynsztoki), które służyły zarówno do odprowadzenia opadów deszczowych jak też ścieków z gospodarstw domowych wylewanych na ulice. Następnym krokiem w rozwoju odwodnienia było powstanie podziemnych kanalizacji. Pierwsze z nich datowane są już na VII wiek p.n.e. Intensywny rozwój kanalizacji w Europie rozpoczął się jednak na przełomie XVIII i XIX w. Zaobserwowanie zależności występowania w określonych rejonach miast chorób zakaźnych od korzystania z pewnych źródeł wody pitnej (przeważnie studni) przyczyniło się do kolejnego postępu w dziedzinie odwodnienia, mianowicie budowę kanalizacji podziemnej (ogólnospławnej) na skalę dotychczas nie spotykaną.

Dużym postępem w rozwoju odwodnienia dróg było opracowanie metod obliczeniowych do potrzeb projektowania systemów kanalizacyjnych. W XIX w. między innymi Bürkli-Ziegler opracował wzory empiryczne do określania natężenia przepływu w kanałach. Wiek XX przyniósł za sprawą programów komputerowych opracowanie szybszych i dokładniejszych metod obliczeniowych.

XIX wiek należy także do początków kolei żelaznych. Również i ta dziedzina budownictwa komunikacyjnego wymaga zastosowania specjalistycznych przedsięwzięć odwodnieniowych. Są one z jednej strony podobne do odwodnień drogowych, z drugiej zaś strony dzięki wodoprzepuszczalnej nawierzchni kolejowej różnią się od drogowej.

Wraz z pojawieniem się pojazdów o napędzie mechanicznym oraz ze wzrostem prędkości ich poruszania się zaczęła rosnąć ważność dobrego i niezawodnego odwodnienia dróg i ulic. XIX i XX wiek to także wprowadzenie konstrukcji ze stali do budownictwa. Dzięki zastosowaniu stali do budowy mostów zwiększyła się znacznie ich nośność oraz rozpiętość. Wzrost rozpiętości pojedynczego przęsła spowodował automatycznie zwiększenie ilości wód opadowych i co za tym idzie konieczność ich odprowadzenia w sposób do tej pory nie spotykany. Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego były kolejnym wyzwaniem dla przemysłu do opracowania odpowiednich elementów składowych systemów odwodnienia.

Tak na prawdę w XX wieku nastąpił największy postęp w tej dziedzinie. Rozwój i wprowadzenie w praktyce nowych nawierzchni drogowych, nowoczesnych technologii materiałowych, specjalistycznych materiałów do odwodnień obiektów mostowych, tuneli a także i samych dróg wzbogaciły możliwości projektantów i wykonawców. Nie można także zapomnieć o ulicach jako części systemu drogowego, które wymagają jeszcze większej niezawodności z uwagi na negatywne skutki ich zalania.

Na początku XXI wieku możemy sięgać do bogatego zasobu nowoczesnych technologii materiałowych, metod obliczeniowych, norm, wytycznych oraz doświadczeń minionych pokoleń. Wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwiło nam korzystanie z wiedzy i technologii krajów w niej zrzeszonych ale także pozostałych krajów przodujących w tej dziedzinie. Wprowadzenie w UE Norm obowiązujących na całym jej obszarze ułatwia i ujednolica pracę inżynierom w projektowaniu i wykonawstwie.

Naszym zadaniem jest mądre wykorzystanie tej wiedzy i doświadczeń oraz dalsze udoskonalanie technologii materiałowych, weryfikację istniejących i wprowadzanie nowych metod obliczeniowych dostosowując je do nowych potrzeb. Dużym i chyba w chwili obecnej nie do końca przewidywalnym zagadnieniem są następujące od kilku dziesięcioleci zmiany klimatyczne oraz wynikające z tego wyzwania dla nauki i praktyki.

Odwodnienie infrastruktury komunikacyjnej powinno być rozpatrywane zawsze w połączeniu z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Budowa ciągów komunikacyjnych stanowi dostatecznie duże zmiany i ingerencje w środowisku naturalnym i dlatego negatywne skutki wynikające z ich eksploatacji powinny być ograniczone do absolutnego minimum.

Na zakończenie pozostaje mi tylko serdeczne zaproszenie do udziału w II Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014” zarówno przedstawicieli biur projektowych, firm budowlanych, producentów materiałów budowlanych jak też i świata nauki.

 

Dr inż. Roman Edel

Przewodniczący Rady Programowej

 

Zapraszamy do zapoznania się tekstem referatu wprowadzającego w tematykę Forum, który ukazał w wydaniu 3/2014 Dróg.