logo

Sponsorzy

 

 

 

 

Partnerzy

winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

 

Podsumowanie i wnioski z Forum:

1.Forum ODWODNIENIE 2014 umożliwiło wszystkim obecnym, w tym prelegentom nabycie nowej wiedzy w zakresie odwodnienia dróg, kolei i mostów. Dotyczy to aspektów prawnych warunkujących projektowanie i realizację inwestycji, poznanie wybranych dokumentów obowiązujących za granicą (głównie w Niemczech) i porównanie ich z polskim stanem prawnym. Podczas Forum zaprezentowano nowoczesne urządzenia i systemy oferowane przez firmy działającetym segmencie rynku.

2.Wskazano na konieczność podjęcia inicjatywy w zakresie wydania spójnych aktów prawnych oraz wytycznych wg których będzie projektowane i wykonywane odwodnienie inwestycji liniowych. Niezbędna jest koordynacja procesów legislacyjnych prowadzonychMinisterstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Ministerstwie Środowiska.

3.Należy zainteresować Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Środowiska zmianą podejścia w stanowieniu prawa i przepisów techniczno-budowlanych. Akty wyższego rzędu powinny zawierać uregulowania możliwie ogólne, tak by nie było konieczności częstej ich nowelizacji, wynikającej z nowej wiedzy, postępu technicznego i zdobywanych ciągle doświadczeń. Bardziej szczegółowe zapisy powinny być zawarte w wytycznych, zaleceniach i podręcznikach dobrych praktyk. Dokumenty odnoszące się do wszystkich dróg publicznych powinny być opracowane przez Ministerstwo właściwe do spraw infrastruktury i transportu. Również w opracowywaniu tzw. podręczników dobrych praktyk wiodącą rolę powinno odgrywać Ministerstwo we współpracy z zarządcami poszczególnych kategorii dróg. Brak jest w kraju organu, który zajmowałby się planowaniem rozwoju sieci drogowej (jako całości), oraz wydawaniem i koordynacją przepisów technicznych. Istniejące, rozproszone zarządy drogowe nie są do tego przygotowane pod kątem merytorycznym i organizacyjnym. Brak jest też instytucji, która zbierałaby i przekazywała informacje o wadliwych rozwiązaniach w zakresie odwodnienia.

4. Po raz kolejny potwierdzono konieczność aktualizacji Warunków Technicznych odnoszących się do dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych. W części dotyczącej odwodnienia, wskazywano na:

- określenie wymagań projektowania rowów i innych urządzeń odwadniających zgodnie z zasadą tzw. „dróg wybaczających”, tj. minimalizujących występowanie przeszkód w otoczeniu jezdni. Zwracano uwagę, że szczególnie niebezpieczne są głębokie rowy o stromych, umocnionych skarpach,

- celowość powrotu do zasady prowadzenia spadków dna rowów z takim samym pochyleniem jak niweleta drogi oraz przyjęcia minimalnych spadków rowów drogowych identycznych jak spadki rowów odwadniających pola. Rowy te stanowią na wielu obszarach wspólną sieć odprowadzającą wodę z terenu,

- zwiększenie minimalnego pochylenia poprzecznego jezdni na odcinku prostym w planie do 2,5%,

- rozszerzenie możliwości stosowania jednostronnego pochylenia poprzecznego jezdni zamiast przekroju daszkowego,

- określenie bezwzględnego wymogu zapewnienia odpowiednich pochyleń wypadkowych jezdni w obrębie ramp drogowych oraz/bądź określenie maksymalnej dopuszczalnej warstwy wody na powierzchni jezdni,

- ujednolicenie przepisów technicznych odnoszących się do projektowania przepraw przez cieki wodne, tj. odnoszących się do drogowych obiektów inżynierskich i kolejowych obiektów inżynieryjnych, tak by minimalizować konieczność zmiany ukształtowania koryta cieku wodnego.

5.Celowe jest zaktualizowanie i rozpowszechnienie opracowanych w 2009 roku przez IBDiM na zlecenie GDDKiA siedmiu zeszytów: „Wnioski i zalecenia dotyczące projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia: dróg oraz przystanków komunikacyjnych; obiektów mostowych; tuneli samochodowych, przejść podziemnych i przepustów; drogowych konstrukcji oporowych; parkingów i MOP” (5 zeszytów), „Wnioski i zalecenia dotyczące geosyntetyków w odwodnieniach dróg” oraz „Ekologiczne zagadnienia odwodnienie pasa drogowego”.

6.W przypadku braku własnych doświadczeń lub opracowań należy rozważyć zaadoptowania do warunków polskich unormowań zagranicznych (na przykład niemieckich ) opracowanych w podobnych warunkach klimatycznych na bazie wielu badań naukowych i doświadczeń.

7.Wskazane jest dokonanie zmian w Prawie Wodnym i Prawie Ochrony Środowiska, tak by były spójne z pozostałymi aktami prawnymi oraz uwzględniały aktualny stan wiedzy.

8.Celowym jest wskazanie przez Ministerstwo Ochrony Środowiska aktualnej metodyki obliczania stężenia substancji ropopochodnych w odwodnieniach dróg oraz wdrożenie pomiarów rzeczywistych stężeń substancji szkodliwych występujących w wodzie spływającej z dróg oraz gromadzących się w strefie bezpośrednio przy drogach. Pozwoliłoby to porównać wymagania środowiskowe zapisane w aktach prawnych z rzeczywistym zagrożeniem.

9.Celowe jest opracowanie dla obszaru Polski atlasu opadów atmosferycznych na wzór niemieckiego atlasu KOSTRA. Dyskusyjną sprawą jest pobieranie przez IMiGW wysokich opłat za udostępnianie niezbędnych do projektowania danych o opadach.

10.Konieczne jest dokonanie przeglądu stosowanych modeli obliczeniowych wód opadowych do celów wymiarowania elementów odwodnienia wraz ze wskazaniem modeli rekomendowanych do praktycznych zastosowań oraz ich aktualizacja uwzględniająca m.in. zmiany klimatyczne oraz zmianę charakterystyki opadów. Istniejące modele dają rozbieżne wyniki obliczeń.

11.Należy dążyć do obniżania kosztów związanych z urządzeniami ochrony środowiska, głównie poprzez stosowanie środków „bliskich naturze.”

12.Prawo Zamówień Publicznych utrudnia stosowanie niektórych pożądanych ze względów technicznych rozwiązań. Dotyczy to zwłaszcza przypadku, gdy występuje tylko jeden producent danego systemu lub nowatorskiego produktu.

13.Sposób realizacji inwestycji ma duży wpływ na osiągnięty efekt końcowy. System „zaprojektuj i wybuduj” oraz „optymalizuj, projektuj i buduj” powodują, że stosowane są prawie wyłącznie najtańsze (w fazie budowy) z możliwych rozwiązań. Ogranicza to zainteresowanie producentów i wykonawców poszukiwaniem i wdrażaniem nowych, udoskonalonych rozwiązań, które mimo, że są droższe na etapie budowy to jednak są korzystne z uwagi na utrzymanie, bezpieczeństwo ruchu i środowisko naturalne, generując realne oszczędności na przyszłość. Należy podkreślić, że z punktu widzenia społecznego najniższy koszt powinien obejmować rachunek ciągniony nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji odcinka drogi. Powszechne jest też narzucanie przez inwestorów w Programach Funkcjonalno – Użytkowych konkretnych rozwiązań, co zaprzecza idei systemu „zaprojektuj i wybuduj” oraz zamyka możliwość stosowania pojawiających się nowości.

 

Wygłoszone referaty:

 

1) „Wyznaczanie natężenia deszczów obliczeniowych w Niemczech na podstawie atlasu KOSTRA" dr Roman Edel

2) „Zmiana charakterystyki opadów atmosferycznych w ostatnich latach i jej wpływ na wymiarowanie urządzeń odwadniających. Dostępność i jakość danych do projektowania pozyskiwanych z IMIGW" dr Bernard Twaróg, Politechnika Krakowska

3) „Nawierzchnie drogowe porowate – ciche, przeciwpoślizgowe, chłodzące" prof. Dariusz Sybilski, IBDiM

4) "Skuteczne i nowoczesne odwodnienia z wykorzystaniem geokompozytów drenażowych Wavin jako alternatywa dla rozwiązań tradycyjnych w postaci drenaży francuskich" Agnieszka Przybył, Wavin

5) "Odpowiedzialne projektowanie i dobór technologii produktów geosyntetycznych stosowanych do odwodnień i drenaży" Adam Kostyra, Inora

6) „Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Audyt brd jako narzędzie do eliminowania błędów" prof. Stanisław Gaca, prof. Marian Tracz, Politechnika Krakowska

7) „Utrzymanie elementów systemów odwadniających ulice poddanych obciążeniom od pojazdów" dr Marek Pszczoła, Politechnika Gdańska, wygłosi dr Roman Edel

8) "Nanotechnologia zapobiega niszczącemu działaniu wody", Piotr Heinrich Zydex Industries

9) "Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin" Agnieszka Wrzesińska, Wavin

10)  „NT-BAS, NT-BAS-DUO wysokowytrzymałe tunele rozsączające  - propozycja firmy Navotech jak rozwiązać problem nadmiaru wód opadowych" Dominika Kardasz, Janusz Zadrosz, Navotech

11) „Inwestycje komunikacyjne: drogowe i kolejowe w świetle ustawy Prawo wodne i ochrony środowiska” Marta Kot, RZGW Kraków

12) „Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły – założenia, wymagania oraz problemy w stosowaniu" dr Rafał Kokoszka, RZGW Kraków

13) „Wybrane elementy odwodnienia infrastruktury komunikacyjnej – materiały, wymagania i badania" dr Wiktor Jasiński, IBDiM

14) „Izolacje przeciwwodne płyt pomostów i urządzenia do oprowadzenia wody z pomostów obiektów mostowych - materiały, wymagania i badania" dr Krzysztof Germaniuk, IBDiM

15) „Porównanie wyrobów do odprowadzania wody z mostów wykonanych z różnych materiałów" Wojciech Wika – Czarnowski, DWD

16) „Innowacyjne prefabrykaty dla zagospodarowania wód opadowych produkcji HABA-Beton." Paweł Niewiadomski, HABA Beton

17) „Geokompozyt drenażowy DRENKAR „F" jako równoważnik obecnie stosowanej konstrukcji drenażu do odwonienia izolacji pomostów obiektów mostowych." Józef Karda, Drenkar

18) „Nowoczesne metody odwadniania dróg na przykładzie produktów firmy ViaCon Polska Sp. z o.o." Bartłomiej Binkiewicz, ViaCon

19) „Ekologiczne aspekty odwodnienia pasa drogowego" Piotr Ochnio, GDDKiA

20) „Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w odwodnieniu dróg" dr Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, EKKOM

21) "Odwodnienie dróg kolejowych w Niemczech. Ogólne zasady odwodnienia kolei oraz stosowane do tego celu urządzenia odwadniające" dr Roman Edel